Lecturer in north chiengmai university

วิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านโอเพนซอร์ส ให้กับอาจารย์และนักศึกษา ม.นอร์ท เชียงใหม่

Album info

Popular tags